En fremtid i vinden

01.02.31 ble det offentliggjort at Magnora, som er et utviklingsselskap innen fornybar energi, har signert en opsjonsavtale med RWE for samarbeid om å utvikle vindparken Oddeheia og Bjelkeberg i Birkenes kommune. Se pressemelding

 

Leserinnlegg fra Magnora:  

Skal vi få til den drastiske omstillingen som er nødvendig for å redusere klimautslippene må vindkraft spille en nøkkelrolle. Fossile energikilder som kull, olje og gass dekker mer enn 75 prosent av dagens energibehov.

Mesteparten av dette må erstattes med klimavennlig kraft, og i fremtiden kommer vind til å være en av de viktigste kildene til fornybar energi. Vindkraft er en utslippsfri, fornybar energikilde som vil ha stor betydning i overgangen til utslippsfri elproduksjon, og Norge har noen av Europas beste vindressurser. Dette er et konkurransefortrinn vi må vite og utnytte.

Da Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) i 2019 gjorde en faglig vurdering av hvilke områder i landet som var best egnet for vindkraftutbygging ble to store områder i Agder trukket fram. De naturgitte forutsetningene, i kombinasjon med potensialet for lokal og regional næringsutvikling er bakgrunnen for at vi ønsker å engasjere oss i utbyggingsprosjekter her.

Vi har tro på at det å realisere vindkraftverket Oddeheia og Bjelkeberg ikke bare vil skape betydelige verdier og positive ringvirkninger for lokalsamfunnet, men også posisjonere Birkenes og Sør-Norge for fremtidig grønn industriutvikling som potensielt kan generere hundrevis om ikke tusenvis av jobber de neste tiårene.

Det er energiselskapet RWE som har konsesjonen for å bygge ut, men som en aktør med regional forankring, kompetanse på lokale forhold og ambisjoner på vegne av regionen, ønsker Magnora å bli med på prosjektet.

Nå går diskusjonen i Birkenes på om man skal opprettholde å støtte en søknad om et års utsatt frist for ferdigstillelse. Det er ingen grunn til ikke å gjøre det. Med mindre man ønsker å stoppe hele prosjektet. Og det vil ikke bare være dårlig nytt for klima men også et slag mot lokal næringsutvikling.

Med utgangspunkt i politiske vedtak og en rettskraftig konsesjon, har lokalt næringsliv brukt mye tid og ressurser på å legge til rette for lokal verdiskaping. Utbyggingsprosjektet i Birkenes kan få stor betydning for en lang rekke lokale aktører. Som 3B Fiberglass. Som eneste kommune i Norge kan Birkenes få vindturbiner med lokalprodusert glassfiber. Med over 200 arbeidsplasser er 3B Fiberglass en hjørnesteinsbedrift i Birkenes. I dag kommer 70 prosent av omsetningen til 3B fra leveransen til vindkraftindustrien.

Vi vet også at Aanesland fabrikker har lagt mye ressurser på å prosjektere vindmølletårn i tre, og som lokal leverandør av stål og stålkonstruksjoner er prosjektet svært interessant for Koab. Lokale og regionale maskinentreprenører har brukt mye tid og ressurser på å posisjonere seg som mulige underleverandører til utbyggingsprosjektet.

Dette er bare noen eksempler på hvilket potensial som ligger i denne utbyggingen. Det vil vi være med på å realisere, og vi håper at vi fortsatt har politikerne i Birkenes på laget.

Erik Sneve
Adm.dir., Magnora

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland