Aktuelle spørsmål og svar

Vindmuligheter har sendt ut dokumentet Vindkraft i Birkenes – aktuelle spørsmål og svar til lokalpolitikerne i Birkenes. 

Noen representanter for lokale og regionale leverandører til prosjektet.

Bakgrunn og dokumentasjon:
På denne siden har vi samlet noen relevante linker og bakgrunnsinformasjon for det som er bekrevet i dokumentet:

Noen linker til aktuelle saker og uttalelser om ny avgift i revidert nasjonalbudsjett:  
I revidert nasjonalbudsjett som ble ferdigbehandlet av Stortinget 18.06.21. er det enighet om følgende;

  • Vertskommuner for vindkraftanlegg skal få en større del av inntektene
  • Det skal innføres en moderat avgift som gjelder for både nye og gamle vindkraftverk
  • Avgiften skal konkretiseres i statsbudsjettet for 2022, etter en høringsrunde høsten 2021.

Mange sammenligner med det eksisterende avgiftsnivået knyttet til vannkraft, som er godkjent av ESA. Her er noen av sakene vi har funnet som på litt ulike måter omhandler den aktuelle avgiften:

Revidert nasjonalbudsjett lagt fram fra regjeringen: «– Regjeringen tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022, som vil gi forutsigbare inntekter for vertskommunene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H)»  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skatt-pa-vindkraftverk/id2848506/

NRK Rogaland «Ordføreren i Sokndal har regnet ut at de med en slik sats vil få nesten 4 millioner kroner ekstra i inntekter fra vindkraftproduksjonen i kommunen.» https://www.nrk.no/rogaland/innforer-lokal-skatt-for-a-dempe-vindkraftkonfliktene-1.15489441

Energiteknikk «Norwea og Energi Norge gikk nylig ut og advarte mot alvorlige konsekvenser hvis ikke kompensasjonsordningen for vindkraftkommuner ikke snart blir klargjort.

Norsk Vind har tidligere bedt om en brutto-miljøavgift på 2 øre/kWh for vindkraften.» https://energiteknikk.net/2021/05/regjeringen-vil-foresla-vindkraft-avgift/

KS brev til Stortinget: https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/samfunnsutvikling/samfunnsplanlegging/vindkraft/Henvendelse-til-finanskomiteen-Vindkraft-og-naturressursskatt-02062021.pdf

Civita: «Naturressursskatt En naturressursskatt kan innrettes etter modell fra vannkraftbeskatningen, og ilegges både eksisterende og nye vindkraftverk. For vannkraftverk er det i dag en sats på 1,3 øre per kilowattime, der 1,1 øre går til vertskommunen, mens 0,2 øre går til fylkeskommunen.28 Grunnlaget fastsettes etter et gjennomsnitt av produksjonen de siste syv årene, og lik null for år før det var satt i drift slik at nye kraftverk får en lav skatt de første årene. Kommuner med større vannkraftverk mottar 7 Civita-notat nr. 29 2020 i dag også konsesjonsavgift og konsesjonskraft, og det kan derfor argumenteres for at satsen på naturressursskatten bør være høyere for vindkraft dersom vertskommunene skal motta en like stor andel av inntektene. Ved å la skatteutgiftene utlignes mot inntektsskatten, vil en slik skatt kun bety en omfordeling av verdier fra staten og til kommuner og fylkeskommuner. Siden skatten ikke vil øke det samlede skattetrykket, vil den normalt heller ikke vri investeringsbeslutninger. Unntaket vil imidlertid være kraftverk som i et normalår har utlignet skatt lavere enn 1,3 øre per kilowattime, og dermed ikke kan trekke hele naturressursskatten fra inntektskatten»

https://www.civita.no/assets/2020/11/Notat_29_2020_Ny-vindkraftskatt-for-okt-lokal-forankring.pdf

Svein Harberg: «Nivå er heller ikke avgjort noe om, men jeg vil ikke bli forundret om de tar utgangspunkt i naturressursskatten på 1,3 øre, spesielt med tanke på EØS-avtalen og likebehandling. Dette er imidlertid bare rein spekulasjon fra meg. (Stortingsrepresentant Aust-Agder, Parlamentarisk nestleder Høyre, nestleder Kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Finanskomiteen på Stortinget: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=84931

I møte RWE hadde med politiske ledelse i februar ble referatet og presentasjonen lagt ut på kommunens nettside: https://www.birkenes.kommune.no/globalassets/vindkraftsaker/presentasjon-fra-mote-01.02.2021-mellom-birkenes–politiske-ledelse-og-utbygger-av-oddeheia-og-bjelkeberg-vindkraftverk.pdf

 

 

 

 

Forretningsmuligheter knyttet til vindkraft

Vindmuligheter c/o BTG AS, Tveide næringspark 1, 4760 Birkeland